top of page
בית העלמין הצבאי-קלאוזנר-רעננה-10.JPG

סל שירותי חברת קדישא רעננה

להלן פירוט שירותי הקבורה שחברת קדישא רעננה מספקת ללא עלות*:

מידע נוסף אודות העברת גופת הנפטר

  • העברת הנפטר ממקום הפטירה למקום הקבורה- תתקיים ביום הלוויה בשעות העבודה המקובלות* ובתאום מראש.

  • העברת הנפטר ממקום הפטירה לשמירה בקירור לפני מועד הלוויה- תתקיים במידה והיישוב בו התרחשה הפטירה נמצא בתחום הרשות המקומית שבה פועלת חברה קדישא, בשעות העבודה המקובלות ובתאום מראש

  • העברת הנפטר מבית חולים הנמצא מחוץ לתחום הרשות המקומית למקום הקבורה- תתקיים בתנאי שזהו בית החולים הקרוב ביותר הנותן שירותים רפואיים לתושבי הרשות שבה התגורר הנפטר.

  • במקרים בהם קיים חשש למוות לא טבעי- תועבר גופת הנפטר למרכז הלאומי לרפואה משפטית באבו כביר.

* שירותים אלה ניתנים ללא תשלום עבור קבורה יהודית או קבורה אזרחית רק במקרים בהם הקבורה מתבצעת במקום מגוריו של הנפטר על פי רישומו ברישום האוכלוסין. 

** שעות העבודה המקובלות: ימים א' – ה' בשעות 8:00-16:00 , ימי ו' וערבי חג בשעות 8:00-12:00.

שירותים נוספים בתשלום

מקום קבורה מיוחד

במידה ומשפחת הנפטר מעוניינת בהבאת הנפטר לקבורה בחלקת קבורה המוגדרת על ידי המוסד לביטוח לאומי "חלקה חריגה", המשפחה תידרש לשלם בעבור הקבורה ולחתום על הצהרה בדבר הסכמתה לקבורה בתשלום (*התעריף בעבור חלקת הקבר בבית עלמין סגור או בחלקה מיוחדת נקבע ע"י חברת קדישא ואינו קבוע בחוק). לתעריפי רכישת חלקות קבורה ברעננה לחצ/י כאו.

 

רכישת חלקת קבר

במקרים שבהם תושב רעננה מבקש לרכוש חלקת קבר בבית העלמין בעודו בחיים הוא יכול לעשות זאת בתשלום. למידע נוסף אודות רכישת חלקת קבר מחיים לחצו כאן. למידע אודות שיטות הקבורה ברעננה לחצו כאן. לתעריפי רכישת חלקות קבורה ברעננה לחצ/י כאו.

קבורת נפטר בעיר שאיננה מוגדרת כמקום מגוריו על פי מרשם האוכלוסין

במקרים בהם משפחתו של תושב ישראל שמקום מגוריו לפי מרשם האוכלוסין איננו רעננה מבקשת לקבור את הנפטר בבית העלמין ברעננה, הקבורה תתקיים בחלקה חריגה או לעתים בבית עלמין סגור. חברה קדישא רשאית לגבות תשלום בעבור שירות זה. 

קבורת נפטר שלא בקבורה רוויה 

במידה ומשפחת הנפטר מסרבת לקבורה רוויה רשאית חברה קדישא להציע למשפחה קבורה בחלקה חריגה בתשלום.

 

העברת הנפטר לשמירה בקירור לאחר שעות העבודה המקובלות

העברת גופת הנפטר בימים א'–ה' לאחר השעה 16:00, או בימי ו' וערבי חג לאחר השעה 12:00 תהיה כרוכה בתשלום. במקרים קיים חשש למוות לא טבעי, תועבר גופת הנפטר ללא תשלום למרכז הלאומי לרפואה משפטית באבו כביר.

שמירת הנפטר בקירור בשל דחיית מועד הקבורה

תשלום בעבור שמירת הנפטר ייגבה בעבור היום השני ואילך, ובימי שישי וערבי חג – בעבור היום השלישי, על פי תעריף משרד הבריאות.

קבורת נפטר שאינו תושב ישראל והעברת הגופה משדה התעופה

תעריף בעבור קבורה בישראל עבור יהודים תושבי התפוצות אינו קבוע בחוק ונתון לשיקול הדעת של חברה קדישא. העברת הנפטר משדה התעופה למקום הקבורה תהיה כרוכה בתשלום הכולל אגרה למכס וטיפול בהוצאת רישיון קבורה.

תכריכי פשתן

במידה והמשפחה מבקשת להלביש את הנפטר בתכריכי פשתן ייגבה ההפרש שבין מחיר תכריכים מיוחדים ומהודרים למחיר תכריכים רגילים.

*כל תשלום בעבור שירותי קבורה נוספים בבתי העלמין של העיר רעננה יתקבל במשרדי חברת קדישא רעננה או ע"י נותן השירות בלבד כנגד הנפקת חשבונית או קבלה כחוק. יובהר כי רק חברה קדישא המחזיקה ברישיון קבורה בתוקף מהשר לשירותי דת רשאית למכור חלקות קבר. מידע אודות שירותים נוספים ניתן לראות באתר הפורום של חברת קדישא- למעבר לאתר פורום קדישא לחצו כאן

bottom of page