top of page

הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר ספקים ויועצים מסוגים שונים של עמותת קדישא רעננה

עמותת קדישא רעננה (להלן "העמותה") מזמינה ספקים ויועצים מסוגים שונים, להגיש בקשה להיכלל במאגר בהתאם לנוהל ההתקשרויות של העמותה ואישור הוועד המנהל.

התנאים וקישור ההרשמה למאגר מופיעים באתר העמותה בכתובת :

https://www.kadisha-raanana.co.il/suppliers

יש להגיש את הבקשות בטופס המקוון בליווי המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף כאמור.

bottom of page